Подольська Є.А. - Філософія. Підручник

Подольська Є.А. - Філософія. Підручник
Єлізавета Ананіївна ПОДОЛЬСЬКА
Філософія. Підручник

 К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 704 с.
ISBN 966-364-270-Х
PDF 8 Мб 
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский
 

У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської думки, її гуманістичний потенціал.
Для студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ перший. МЕТАФІЗИЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ФІЛОСОФІЇ . 7
Філософія як світоглядне знання . 7
Предметне самовизначення філософії 12
Функціональне покликання філософії 17
Особливості та структура філософського знання 21
Філософія – інтегральний вид знання . 27
Міфологія і релігія як витоки філософії 33

Розділ другий. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕТАФІЗИЧНОЇ СТРУКТУРИ ФІЛОСОФІЇ . 41
Зародження уявлень про цілісність світу та його першооснови у країнах Давнього Сходу . 41
Розробка поняття метафізики в античності.
Метафізика та онтологія . 71
Розвиток метафізики в середні віки: онтологія і теологія, Бог і Людина . 97

Розділ третій. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 112
Соціокультурні умови становлення класичної філософії 112
Основні моделі класичної філософії.
Раціоналізм. Емпіризм. Просвітництво 123
Розквіт і криза класичної філософії . 147

Розділ четвертий. СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ: СИНТЕЗ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ . 179
Перехід від класичної філософії до некласичної 179
Від феноменології до екзистенціалізму та герменевтики 216
Позитивізм, постпозитивізм . 252
Неотомізм – релігійна філософія . 263
Марксизм та його історична доля 271
Філософська думка в Росії в ХІХ–ХХ ст. . 296
Ситуація постмодернізму у філософії 314

Розділ п’ятий. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ . 326
Від міфу до філософії. Філософська думка Київської Русі . 328
Філософсько%гуманістична думка в Україні другої половини ХІІІ ст. – першої половини ХVІІ ст. 339
Філософія українського Просвітництва другої половини ХVІІ–ХVІІІ століття. Григорій Сковорода 356
Філософія українського романтизму ХІХ століття . 373
Професійна філософія в Україні ХІХ – початку ХХ ст. 381
Українська філософська та суспільно%політична думка другої половини ХІХ–ХХ ст. . 392

Розділ шостий. БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ ОНТОЛОГІЇ: СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІАЛЕКТИКА БУТТЯ 418
Філософський зміст проблем буття, субстанції, матерії . 418
Рух як невід’ємний атрибут матерії, спосіб її існування . 428
Простір і час – форми буття матерії . 436
Свідомість як об’єкт гносеологічних досліджень 445
Свідомість і діяльність людини. Творча активність свідомості . 459
Матерія і дух: межі протилежності . 467

Розділ сьомий. ДІАЛЕКТИКА ЯК ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА РОЗВИТОК . 476
Принципи діалектичного осмислення буття 476
Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення . 496
Категорії як загальні форми відображення буття, його пізнання і перетворення . 521

Розділ восьмий. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 558
Пізнаванність світу і його законів . 558
Практика – критерій істини, основа і ціль пізнання.
Види практики . 569
Єдність чуттєвого і раціонального моментів пізнання 575
Творчість та інтуїція 584
Проблема істини у філософії і науковому пізнанні 589
Діалектика абсолютної і відносної істини . 592

Розділ дев’ятий. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ: РІВНІ, ЕТАПИ, ЗАСОБИ . 599
Поняття методу та методології наукового дослідження 599
Класифікація методів пізнавальної діяльності . 608
Основні форми наукового пізнання 622

Розділ десятий. ЗАГАЛЬНІ СФЕРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ДИНАМІЗМ І ЦІЛІСНІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ . 631
Суспільство як продукт взаємодії людей 631
Природа як об’єкт філософської рефлексії 636
Проблема сенсу історії. Майбутнє людства та реальний історичний процес 641
Історична генеза соціальних спільнот.
Соціальне та етнічне в нації 649
Форми суспільної свідомості – типи відображення соціального буття 656

Розділ одинадцятий. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ВИМІРАХ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 666
Людина. Індивід. Особистість 666
Діяльність як доцільна активність суб’єкта 672
Соціальна роль особистості в контексті її індивідуалізації . 679
Специфіка ціннісного ставлення до світу.
Діалектика аксіологічних максим . 684
Сенс життя як функція людського буття.
Свобода, власність, відповідальність . 691

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . 699

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать