Левчук Л.Т. - Естетика: Підручник (2010)

Левчук Л. Т. - Естетика: Підручник

Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю.

Естетика: Підручник

За заг. ред. Л. Т. Левчука
К.: Центр учбової літератури, 2010. – 520 с. (3-тє вид., допов. і переробл.)
ISBN 978-611-01-0109-7
PDF  2,5 Мб
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики XX століття.
Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.
Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями естетики.

Зміст

Від авторів 3 

Розділ 1. Предмет естетики 4

§1. Поняття «естетика». Становлення перших естетичних уявлень 4
§2. Предмет естетики в процесі розвитку проблематики науки 9
§3. Естетика як самостійна наука 16
§4. Розвиток посткласичної естетики 21
§5. Естетика в структурі міжпредметних зв`язків 26

Розділ 2. Естетична діяльність та її форми 33

§1. Творчий потенціал людської праці 33
§2. Людська особистість як об`єкт естетичної діяльності 41
§3. Естетичні форми суспільних відносин 44
§4. Природа в структурі естетичної діяльності 47
§5. Естетична діяльність і мистецтво 50

Розділ 3. Структура естетичної свідомості 54

§1. Естетичне почуття 54
§2. Естетичний смак 59
§3. Естетичний ідеал 66
§4. Естетичні погляди і теорії 69

Розділ 4. Основні естетичні категорії 76

§1. Статус категорій естетики 76
§2. Категорії «гармонія» і «міра» 78
§3. Категорії «прекрасне» і «потворне» 85
§4. Категорії «піднесене», «героїчне», «низьке» 96
§5. Категорії «трагічне» і «комічне» 107
§6. Категорія«естетичне» 113

Розділ 5. Естетика як метатеорія мистецтва 121

§1. Методологічні засади аналізу мистецтва 121
§2. Парадигмальне визначення мистецтва: поняття і сутність 128
§3. Інтенція людського як предмет і естетична притаманність мистецтва 133
§4. Відображально-виражальна природа мистецтва 140
§5. Художність змісту і форми 148
§6. Стиль як естетико-мистецтвознавча категорія 158

Розділ 6. Семіологія мистецтва: художній образ, символ, знак 165

§1. Генезис художнього образу 165
§2. Чуттєва безпосередність художнього образу 171
§3. Принцип антиномічності й структура художнього образу 176
§4. Умовність і знаковість в художньому образі 182
§5. Універсалії художнього символу 186
§6. Асоціативність, метафоризм і алегоричність як чинники художньо-образної виразності 192

Розділ 7. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності 198

§1. Мистецтво в культурно-історичному просторі 198
§2. Свобода і детермінізм у мистецтві 204
§3. Художній твір як форма і спосіб соціального буття мистецтва 211
§4. Етнонаціональне у мистецтві: традиції і новий контекст 217
§5. Історична динаміка функцій мистецтва 224

Розділ 8. Видова специфіка мистецтва в контексті естетичної теорії 232

§1. Модель видової специфіки мистецтва: античність 232
§2. Модель видової специфіки мистецтва: середньовіччя 239
§3. Модель видової специфіки мистецтва: відродження 242
§4. Модель видової специфіки мистецтва: новий час 249
§5. Модель видової специфіки мистецтва: xІx —xx століття 255

Розділ 9. Художня творчість: досвід естетичного аналізу 267

§1. Художня творчість: історія проблеми 267
§2. Художня творчість у контексті міждисциплінарного підходу 281
§3. Естетичні засади художньої творчості 298

Розділ 10. Історичні закономірності художнього розвитку 314

§1. Історична типологія мистецтва 314
§2. Первісне мистецтво 319
§3. Мистецтво Стародавнього Сходу 323
§4. Античне мистецтво 327
§5. Мистецтво європейського середньовіччя 330
§6. Мистецтво Відродження 336
§7. Основні мистецькі напрями Нового часу 341
§8. Мистецтво модерну та постмодерну 353

Розділ 11. Некласична естетика: досвід першої половини ХХ століття 365

§1. Теоретичні витоки некласичної естетики 365
§2. Неопозитивістська естетика 371
§3. Психоаналітична естетика 374
§4. Естетичні проблеми в контексті«глибинної психології» 382
§5. Інтуїтивістська естетика 390

Розділ 12. Некласична естетика: досвід другої половини ХХ століття 401

§1. Феноменологічна естетика 401
§2. Структуралістська естетика 410
§3. Екзистенціалістська естетика 416
§4. Неотомістська естетика 422
§5. Постмодерністська естетика 428

Розділ 13. Мистецька практика XX століття 436

§1. Фовізм, кубізм, футуризм 436
§2. Абстракціонізм 443
§3. Експресіонізм 448
§4. Сюрреалізм 457

Розділ 14. Художнє життя суспільства 464

§1. Форми організації культурного і художнього життя 464
§2. Політика в галузі культури і мистецтва 473

Розділ 15. Українська естетика: історична традиція й сучасний стан 480

§1. Історія української естетики в контексті національної культури 480
§2. Український естетичний дискурс кінця ХІХ — першої половини ХХ століття 486
§3. Українська естетика другої половини ХХ століття 500

Покажчик імен 507

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать