Касьян В.І. - Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів

Касьян В.І. - Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів
Название: Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навчальний посібник
Автор: Касьян В.І.
К.: Знання, 2008. — 347 с. (5-те вид., .випр. і доп.)
ISBN 978-966-346-377-3
DJVU 2,6 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский
 
Цей посібник — своєрідне узагальнення багаторічного досвіду викладання автором філософи студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріал курсу "Філософія" подається у формі відповідей на питання, які виносяться на іспит. За змістом питання і відповіді, що подаються у посібнику, відповідають програмі нормативного курсу з філософії для студентів гуманітарних спеціальностей і аспірантів вищих навчальних закладів. У посібнику в концентрованому вигляді є все, що потрібно знати для того, щоб при складанні іспиту отримати оцінку "відмінно".
Розраховано насамперед на студентів денної форми навчання, студентів-заочників, аспірантів і пошукачів, які готуються складати іспит з філософії. Книга буде корисною також викладачам філософії.

Це особливий навчальний посібник з курсу філософії. Багаторічний досвід викладання філософії студентам і аспірантам гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, мої спостереження на іспитах з філософії, спостереження моїх колег по кафедрі свідчать про серйозні труднощі, які постають сьогодні перед студентами й аспірантами під час підготовки до складання іспиту. Причин для цього багато, але основних дві.
Перша полягає в тому, що дехто зі студентів не працює над підручником протягом семестру. І ми, викладачі університету, усвідомлюємо, що до цих студентів належать не тільки недбалі, а й здібні, працелюбні студенти, які одночасно і вчаться, і працюють.
Друга причина. Ще декілька років тому практично не було нових підручників з філософії. Сьогодні їх — безліч. Викладачі майже кожного ВНЗ написали чи пишуть свій власний підручник з філософії, видавці видають їх великими тиражами. Ця багатоманітність часто збиває з толку студента, а особливо того, який працює в основному під час сесії.
Крім того, українському читачеві пропонується велика кількість підручників, виданих у Російській Федерації. Треба віддати належне, серед них є і якісні підручники та навчальні посібники. Українською і російською мовами видано багато творів відомих філософів минулого і сучасності, опрацювання і знання яких дає можливість читачеві осягнути найвищі і найвагоміші ідеї, що навіки ввійшли до скарбниці світової філософської думки. Але все це не допомагає студентові під час екзаменаційної сесії: студент не може сам розібратися у цьому морі літератури.

Зміст

Передмова .9

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 11
1. Поняття світогляду, його специфіка, структура, функції . 11
2. Історичні типи світогляду . 13
3. Філософія як особлива форма суспільної свідомості. Предмет філософії 16
4. Основні функції філософії . 20
5. Співвідношення філософії, науки і релігії 23
6. Своєрідність філософії Стародавніх Індії та Китаю . 25
7. Основні риси античної філософії . 31
8. Стиль мислення і особливості середньовічної філософії . 38
9. Гуманізм та натурфілософія епохи Відродження . 43
10. Раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу 47
11 Основні проблеми та характерні риси філософії французького Просвітництва .51
12. Класична німецька філософія 53
13. Марксизм у системі філософської культури 60
14. Позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм
15. Класичний психоаналіз та неофрейдизм: загальна характеристика . 68
16. Екзистенціалізм: загальна характеристика 73
17. Основні ідеї неотомізму . 78
18. Феноменологічний напрям у філософії 80
19. Герменевтика як напрямок сучасної філософії 82
20. "Філософія життя" . 85
21. Сучасна зарубіжна філософська антропологія 87
22. Російська релігійна філософія кінця XIX — початку XX ст 89
23. Українська філософія як культурно-історичний феномен . 91
24. Філософський зміст проблеми буття .98
25. Основні форми буття 102
26. Категорія "матерія" в історико-філософському процесі 105
27. Категорії "рух" і "розвиток" у філософії .109
28. Простір і час як форми існування світу .112
29. Закон єдності і боротьби протилежностей .116
30. Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні . 119
31. Закон заперечення заперечення .123
32. Категорії діалектики .126
33. Проблема єдності світу 130
34. Походження людини як філософська проблема 132
35. Історичні типи філософських вчень про людину 134
36. Єдність біологічного і соціального в людині 137
37. Особистість як продукт культурного розвитку 139
38. Проблема свідомості у філософії 142
39. Структура свідомості .145
40. Свідомість і самосвідомість .146
41. Філософське трактування феномену безсвідомого .149
42. Сутність і структура суспільної свідомості 151
43. Форми суспільної свідомості .154
44. Поняття ідеології, її роль у суспільстві .158
45. Пізнання і практика 160
46. Проблема методу пізнання .164
47. Діалектика та її альтернативи .166
48. Єдність чуттєвого і раціонального пізнання 169
49. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання 174
50. Основні методи наукового пізнання .176
51. Ідея, проблема, гіпотеза, теорія як гносеологічні поняття .180
52. Проблема істини у філософії .183
53. Проблема критеріїв істини .186
54. Основні принципи пізнавального процесу 188
55. Проблема суб`єкта і об`єкта в пізнавальному процесі .191
56. Предмет соціальної філософії 194
57. Специфіка соціального пізнання .196
58. Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння суспільства 198
59. Соціальна структура суспільства .202
60. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності
61. Рушійні сили історичного процесу .208
62. Проблема суб`єкта історичного процесу 211
63. Нація як соціальний феномен .212
64. Природні умови в житті суспільства. "Географічний детермінізм", "геополітика" 214
65. Народонаселення як передумова і суб`єкт історичного процесу 218
66. Суспільне виробництво як соціально-філософська категорія 220
67. Матеріальне і духовне виробництво .223
68. Продуктивні сили та їх основні елементи 225
69. Виробничі відносини та ЇХ структура 227
70. Техніка як соціальний феномен .230
71. Науково-технічна революція: сутність, закономірності та соціальні наслідки .232
72. Основні ознаки інформаційного суспільства .236
73. Екологічні проблеми сучасної цивілізації 237
74. Політика як явище суспільного життя .241
75. Політична система суспільства, її структура і функції .243
76. Соціально-філософський аспект держави, форм правління, державного устрою, політичних режимів 245
77. Громадянське суспільство і правова держава: філософський зміст понять 247
78 Культура як предмет філософсько осмислення .249
79. Наука в системі духовної культури 252
80. Культура і цивілізація .254
81. Проблема цінностей у філософії 256
82. Формаційний та цивілізаційний підходи до розгляду історії .259
83. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства .262

ПЕРШОДЖЕРЕЛА 266
Платон. Держава 266
Арістотель. Метафізика .268
Томас Мор. Утопія .271
Френсіс Бекон. Новий Органон 274
Рене Декарт. Міркування про метод 276
Клод Адріан Гельвецій. Про людину, її розумові здібності та виховання .280
Іммануїл Кант. Критика чистого розуму 283
Георг Гегель. Філософія історії .285
Фрідріх Енгельс. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії 289
Карл Маркс. До критики політичної економії 291
Артур Шопенгауер. Світ як воля і уявлення 293
Фрідріх Ніцше. Антихристиянин 295
Григорій Сковорода. Потоп зміїний .298
Тарас Шевченко. "І мертвим, і живим ." .302
Памфіл Юркевич. Серце та його значення в духовному житті людини .304
Іван Франко. Поза межами можливого 306
Михайло Грушевський. Хто такі українці, і чого вони хочуть .308
Зігмунд Фрейд. Вступ до психоаналізу .312
Макс Вебер. Протестантська етика і дух капіталізму 315
Хосе Ортега-і-Гассет. Що таке філософія? 317
П`єр Тейяр де Шарден Феномен людини .319
Освальд Шпенглер. Занепад Європи 321
Арнольд Тойнбі. Дослідження історії .323
Жан Поль Сартр Екзистенціалізм — це гуманізм 325
Альбер Камю. Міф про Сізіфа. Бунтівна людина 327
Елвін Тоффлер, Третя хвиля 331
Карл Ясперс. Витоки історії та її мета .333

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ 337
Підручники і навчальні посібники .343
Основні першоджерела .345

Комментарии  

#1 Filbilet 15.06.2016 10:12
Шукаєте відповіді на актуальні питання з бакалаврських чи магістерських іспитів по філософії? Розумієте, що у популярних підручниках зовсім не ті відповіді, які вам потрібні, а іспити все ближче?
Відвідайте сайт filbilet.wordpress.com та ознайомтесь з наявними відповідями! Або просто напишіть на для отримання додаткової інформації.
Цитировать

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать