Губар О.М. - Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник

Губар О.М. - Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник

Губар Ольга Михайлівна

Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник
 
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 416 с.
ISBN 978-966-364-455-4
Формат: PDF  1,3  Мб
Качество: изначально электронный документ, пагинация
Язык: украинский


 У навчальному посібнику втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита у контексті світового філософського процесу. Зроблено акцент на творчому засвоєнні філософського знання. Активне спілкування з читачем стимулює вивчення додаткових джерел, оригінальних філософських текстів.

 

Содержание


ВСТУП 4
Філософія – сфера людської культури 4
1. Філософія – це любов 4
2. Філософія як тип світогляду 5
3. Філософія як наука 18

РОЗДІЛ I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 27
Давня філософія 29
1. Філософія Давнього Сходу 29
Основні особливості східного типу філософствування 29
Філософія древньої Індії. Буддизм 32
Філософія древнього Китаю. Конфуціанство 37
2. Антична філософія 39
Періодизація історії античної філософії 39
Основні особливості античної філософії 44
Філософія Демокріта 46
Філософія Платона 48
Середньовічна філософія 58
1. Теоцентризм філософії середніх віків 58
2. Онтологія середньовічної філософії 65
3. Пізнання як одкровення 68
4. Дискусія про універсалії: реалізм – номіналізм 70
5. Християнська антропологія 71
Філософія Київської Русі 79
1. Джерела вітчизняної філософії 79
2. Явище Софії 84
3. Буття і пізнання як промисел Бога 88
4. Людина як мікрокосмос 90
Філософія епохи Відродження і Нового часу 96
1. Антропоцентризм філософії епохи Відродження 96
2. Основні особливості Європейської філософії XVII(XVIII століть 105
3. Дилема емпіризму і раціоналізму у філософії Нового часу 109
4. Механістична наукова картина світу 119
Філософія Просвітництва. Особливості Просвітництва в Україні 129
1. Філософія Просвітництва: основні особливості і видатні діячі епохи 129
2. Особливості Просвітництва в Україні 138
3. Григорій Сковорода – філософ(просвітитель 146
Європейська філософія XIX століття 158
1. Німецька класична філософія 158
Критична філософія І.Канта 159
Філософія І.Фіхте 163
Естетичний пантеїзм Ф.Шеллінга 165
Розвиток діалектичного методу у філософії Г.Гегеля 166
Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха 168
2. Філософія марксизму 171
Основні особливості марксистської філософії 171
Розробка ідей марксизму в працях Г.Плеханова і В.Леніна 174
Марксизм в XX столітті 178
Боротьба світоглядів у вітчизняній філософії XIX–XX століть 184
1. Особливості розвитку української філософії в XIX–XX століттях 184
2. Розвиток матеріалістичних ідей в Україні. Філософія І.Франко 187
3. Ідеалізм у вітчизняній філософії XIX століття. Філософія П.Юркевіча 190
Філософія XX століття 202
1. Основні особливості сучасної філософії 202
2. Неопозитивізм 207
3. Екзистенціалізм 210

РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ 220
Онтологічні проблеми в філософії 220
1. Що є буття? Основні сфери і протиріччя буття 220
2. Особливості і форми існування об`єктивної сфери буття 223
3. Рух, простір, час 226
Діалектика як теорія розвитку і метод пізнання 237
1. Становлення діалектичних ідей в історії людського пізнання 237
2. Основні принципи діалектичного методу пізнання 242
3. Система діалектики 245
Гносеологічні проблеми у філософії 260
1. Діалектичний характер процесу пізнання 260
1.1. Протиріччя об`єктивного і суб`єктивного в пізнанні 261
1.2. Протиріччя почуттєвого і раціонального в пізнанні 263
1.3. Протиріччя абсолютної і відносної істини 266
2. Специфіка наукового пізнання 268
Проблема людини у філософії 277
1. Хто є людина? Різні трактування сутності і природи людини 277
2. Звідки людина прийшла? Проблема походження людини 293
3. Для чого людині жити? Філософський аналіз проблеми сенсу життя 296
Соціальна філософія: основні методологічні проблеми 311
1. Що є суспільство? Суспільство і природа 311
2. Основні методологічні підходи до аналізу суспільства 317
3. Специфіка законів суспільного розвитку. Діалектика необхідності і свободи 321
Джерела і рушійні сили історії 334
1. Потреби, інтереси, суперечності – джерела розвитку суспільства 334
2. Суб`єкти історичного процесу 339
3. Особистість як суб`єкт історії 343
Суспільний прогрес: закономірності, тенденції, протиріччя 354
1. Проблема спрямованості розвитку суспільства 354
2. Критерії і закономірності суспільного прогресу 357
3. Теорія суспільно(економічної формації 360
4. Технократичні концепції прогресу 363
5. Філософія культурно(цивілізаційного циклизма 366
Соціальне прогнозування і глобальні проблеми сучасності 390
1. Майбутнє суспільство як предмет дослідження 390
2. Глобальні моделі світу – прорив в майбутній світовий порядок 396

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать