Філософія. Підручник (ред. Горлач М. І., Кремень В. Г., Рибалко В. К.) (2010)

Філософія. Підручник (ред. Горлач М. І., Кремень В. Г., Рибалко В. К.) (2010)

Філософія. Підручник

 
За загальною редакцією Горлача М. І., Кременя В. Г., Рибалка В. К.
Харків: Консум, 2000. — 672 с.
ISBN 5-7763-8288-4, ISBN 966-7124-84-3
PDF  67,4  Мб
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: украинский

Висвітлюється історія світової і вітчизняної філософської думки. Вперше в Україні викладена східна філософія: китайська, індійська, японська, арабська і турецька. У підручнику зроблено спробу по-новому викласти навчальний курс філософії вищих навчальних закладів з виходом на рівень оволодіння світовою філософською думкою. Розкриваються сучасні проблеми філософії людини, онтології, соціальної філософії, феноменології, епістемології, культури, науки, духовного життя і розвитку. З`ясовуються основні поняття і методи філософських досліджень. Зміст і структура підручника відповідають вимогам державного освітнього стандарту, використовується досвід викладання філософії в університетах Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Харкова та інших навчальних закладів України.
Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів. Врахований досвід вивчення філософії у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії.
Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Содержание

Передмова 5
Що таке філософія? 8
1. Специфіка та суверенність філософського знання (8). 2. Проблеми та засоби пізнання філософії (17). 3. Предмет та особливості філософії (23)

Розділ перший РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТИПІВ ФІЛОСОФІЇ: ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНІСТЬ 33
Глава 1. Китайська філософія 33
1. Становлення філософії в Стародавньому Китаї (35). 2. Філософія епохи Західної і Східної Хань (46). 3. Філософія Китаю в Середньовіччя (48). 4. Філософія Китаю в XIX ст. (51)
Глава 2. Індійська філософія 55
1. Ведичська традиція - джерело індійської філософії (55). 2. Філософська система (чарвака-локаята) (58). 3. Буддійська філософія (60). 4. Філософія істинного пізнання (63). 5. Ортодоксальна система філософії Індії (санкхья) (65). 6. Філософія спасіння, духовного єднання (Йога Патанджалі) (67). 7. Філософія осмислення та формування понять (Веданта) (69). 8. Ренесанс класичної філософії Індії (70)
Глава 3. Антична філософія 77
1. Філософія досократиків (78). 2. Філософія періоду античної класики (88). 3. Філософсько-стичпа думка епохи еллінізму (97)
Глава 4. Японська філософія 102
1. Філософська думка в епоху раннього феодального суспільства (102). 2. Філософські ідеї періоду феодальної роздрібненості (104). 3. Розвиток філософії в епоху Токугава (107). 4. Піднесення філософської думки в Японії в ХІХ-ХХ стст. (112)

Глава 5. Філософія Арабського Сходу 119
1. Розвиток філософської думки Середньовічного Сходу (119). 2. Класична арабська філософія (123). 3. Розвиток філософії Арабського Сходу (XIX - початок XX ст.) (130). 4. Сучасна арабська філософія (132)

Глава 6. Філософія Туреччини 140
1. Становлення філософської думки в Туреччині (Середньовіччя) (140). 2. Розвиток філософії в Туреччині в ХІХ-ХХ стст. (148)

Глава 7. Західно-європейська філософія (кінець ХУІ-початок XVIII ст.) 158
1. Людина та природа - основна проблема філософії XVI ст. (158). 2. Розвиток соціальної філософії в XVII - на початку XVIII ст. (163). 3. Філософія Просвітництва у Франції (172)

Глава 8. Німецька філософія 178
1. Суть та зміст Просвітництва (178). 2. Німецька класична філософія (185). 3. Метод Георга Гегеля. Антропологічний принцип Людвіга Фейєрбаха (191)

Глава 9. Філософія марксизму 198
1. Становлення і розвиток марксизму (198). 2. Проблеми людини, суспільства в філософії марксизму (200). 3. Еволюція філософії марксизму: західні і східноєвропейські концепції (205)

Глава 10. Сучасна філософія Заходу 216
1. Основні риси та напрямки філософії сучасного Заходу (216). 2. Філософія науки (217). 3. Структуралізм (225). 4. Фрейдизм (226). 5. Герменевтика (229)

Глава 11. Російська філософія 232
1. Російська релігійна філософія (234). 2. Російська філософія XX ст. (251)

Глава 12. Розвиток філософії в Україні 270
1. Джерела та національні особливості філософії України (270). 2. Становлення і розвиток філософської думки в Х-ХІУ стст. (274). 3. Філософія Ренесансу та Просвітництва (ХУ-ХУІІІ стст.) (278). 4. Філософія України в культурі романтизму XIX ст. (282). 5. Натуралістичио-позитивістські та соціалістичні ідеї в філософії України (293). 6. Філософія України в XX ст. (299)

Розділ другий ФІЛОСОФІЯ ДУХУ 304

Глава 1. Людина 304
1. Проблема людини в філософії (304). 2. Соціальпо-діяльна суть людини (311). 3. Проблема змісту життя, смерті та безсмертя людини (317)

Глава 2. Онтологія 326
1. Суть та зміст категорії буття (326). 2. Суть, зміст субстанції (336). 3. Форми руху матерії (340). 4. Простір та час (343) 669

Глава 3. Феноменологія 351
1. Свідомість - предмет філософського дослідження (351). 2. Виникнення та розвиток свідомості (354). 3. Природа та структура свідомості (361)

Розділ третій СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 373

Глава 1. Людина і природа 373
1. Природа: поняття, суть (373). 2. Природа та суспільство (379). 3. Людина та природа(381)

Глава 2. Суспільство 391
1. Суспільство - система об`єктивної реальності (391). 2. Діяльність - спосіб суспільного буття людини (399). 3. Джерела та рушійні сили суспільного розвитку (412). 4. Філософія історії та її еволюція (418)

Глава 3. Політичні системи суспільства 428
1. Сучасні теорії політичної системи (428). 2. Структура, функції та типи політичної системи суспільства (435). 3. Правова держава. Громадянське суспільство (454)

Глава 4. Особа 470
1. Людина: індивід, індивідуальність, особа (470). 2. Проблема особистості у сучасній філософії (473). 3. Поняття і структура свободи (480). 4. Історична необхідність і свобода особи (483)

Розділ четвертий ФІЛОСОФІЯ ДУХУ 488

Глава 1. Епістемологія 488
1. Суть пізнання (488). 2. Діалектика процесу пізнання (490). 3. Істина та її критерії (499)

Глава 2. Духовне життя 506
1. Духовне життя: поняття, суть, структура (506). 2. Духовне життя суспільства (514). 3. Суспільна свідомість: структура та форми (521)

Глава 3. Творчість 526
1. Проблема творчостів історії розвитку філософської думки (526). 2. Форми та різновидності творчості (536). 3. Етапи та структура творчого процесу (541)

Глава 4. Цінності 549
1. Природа цінностей (549). 2. Типи ціннісних орієнтацій (558). 3. Цінності та сучасність (567)

Глава 5. Наука 570
1. Виникнення і закономірності розвитку науки (570). 2. Наукове знання: специфіка, будова, рівні (578). 3. Методологія наукового пізнання (581) 4. Наука і суспільство (583)

Глава 6. Культура 588
1. Культура: суть та структура (588). 2. Ліодипотворча суть культури (593). 4. Історичні колізії культури (598)

Глава 7. Світ повсякденності 602
1. Світ повсякденності: поняття, суть (602). 2. Єдність природно-екологічних і соціальних основ життя людини (611). 3. Моральність орієнтації иа життя (622)

Розділ п`ятий ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ 630

Глава 1. Всесвіт: походження та природа 630
1. Дві концепції простору і часу (630). 2. Релятивістські космологічні моделі (635). 3. Квантове народження Всесвіту (640)

Глава 2. Концепція розвитку та її альтернативи 650
1. Джерела філософської концепції розвитку (650). 2. Класична теорія розвитку (652). 3. Становлення сучасної філософської концепції розвитку (657)

Висновки 667

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать