Філософія: Навчальний посібник (ред. І.Ф. Надольний)

Філософія: Навчальний посібник (ред. І.Ф. Надольний)
За ред. І.Ф. Надольного
Філософія: Навчальний посібник
 
К.: Вікар, 1997. — 584 с.
ISBN 966—7131—07—6
PDF 36,2 Мб 
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский 

Даний посібник є своєрідним узагальненням курсу лекцій, які читають студентам і аспірантам його автори — викладачі кафедри філософії гуманітарних няук Київського університету імені Тараса Шевченка, інших вузів, науковці Інституту філософії НАН України. Це один із перших навчальних посібників з філософії, виданих в Україні останім часом, у якому робиться спроба без ідеологічної заангажованості, на системній основі підійти до осмислення історії розвитку філософської думки, актуальних питань онтології. гносеології, соціальної філософії у суголосі з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної світової філософської думки.
До кожної теми даються контрольні запитання, теми рефератів, список рекомендованої літератури.
Для студентів і аспірантів вузів, широкого кола читачів.
Курс складається з двох частий, чотирьох розділів, 22 тем.
У першому розділі аналізується світоглядна природа філософського знання. Його відмінність від релігійного, наукового, художнього та інших форм знання. Тут розкривається зміст і суть світового й вітчизняного історико-філософського процесу, зокрема, йдеться про розвиток філософії стародавніх Індії, Китаю, Греції та Риму, середньовічної філософії, філософії епохи Відродження, Нового часу, Західноєвропейської філософії XV1I-XIX ст., а також розвиток філософської думки в Україні.
У другому і третьому розділах досліджуються онтологічні і гносеологічні аспекти змісту філософського знання, акцент робиться на проблеми творчості, практики, логіки і методології наукового пізнання,

Четвертий розділ присвячений висвітленню проблем соціальної філософії та філософії історії. Особливу увагу звернуто на філософський аналіз суспільства, феномен особистості, основні сфери соціуму, цінності в житті людини і суспільства, а також перспективи розвитку на магістральних шляхах сучасної цивілізації.

ЗМІСТ

Передмова .З

ЧАСТИНА ПЕРША. Філософія буття і пізнання .5

РОЗДІЛ І. Вступ до філософії і основні етапи її історичного розвитку .5
Тема І. Філософія, її людські виміри і смисл .5
Світогляд як духовно-практичний феномен 6
Філософія. її предмет та функції 10 
Цінність філософії для особи і суспільства .27
Тема 2. Історичний розвиток світової філософії 31
Філософія Стародавньої Індії 32
Філософія Стародавнього Китаю 35
Філософія стародавніх Греції і Риму 37
Середньовічна філософія .50
Філософія Відродження .58
Філософія нового часу .64
Проблема субстанції В філософії XVII ст 71
Німецька класична філософія .87
Марксистська філософія 104
Тема 3. Сучасна світова філософія . 118
Некласична філософія кінця XIX—початку XX ст . 119
Психоаналіз і неофрейдизм . 124
Екзистенціальна філософія та її різновиди .133
Еволюція релігійної філософії XX ст .144
Проблема знання, мови, розуміння у філософії XX ст . І §5
Тема 4. Філософська думка в Україні 166
Філософія давніх слов`ян 166
Філософія періоду Відродження 168
Філософія в Києво-Могилянській академії 172
Філософія Г.Сковороди .175
Філософські ідеї Т.Г.Шевченка .179
Філософія України другої половини XIX — поч. XX ст 181

РОЗДІЛ II. Отологія 186
Тема 5. Філософський зміст проблеми буття . 186
Світ як єдність об`єктивної дійсності і людських сутнісних сил . 186
Філософський зміст категорії буття 189
Єдність матерії, руху, простору, часу 194
Тема 6. Свідомість . .201
Виникнення і природа свідомості . 201
Генезис свідомості .206
З історії становлення психічного відображення
Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості 212 Структура свідомості. її основні рівні .216
Тема 7. Діалектики та її альтернативи 222
Поняття закону 224
Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні .226
Закон єдності та боротьби протилежностей 231
Закон заперечення заперечення .235
Принципи діалектики 241
Категорії діалектики 242
Альтернативи діалектики .250

РОЗДІЛ III Гносеологія .261
Тема 8. Сутність та структура пізнавального процесу .261
Проблема пізнання у філософії .261
Єдність чуттєвого та раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні .275
Тема 9. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу 284
Поняття "практика" .285
Форми і рівні практичної діяльності .286
Гуманістичний зміст практики 288
Функції Практики .292
Тема 10. Творчість як конструктивний припини пізнання .296
Філософська концепція творчості .296
Синтезуюча природа творчості 303
Форми творчого синтезу .307
Тема 11. Логіка та методологія наукового пізнання 315
Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання .315
Методологія наукового пізнання 330

ЧАСТИНА ДРУГА. Соціальна філософія 335

РОЗДІЛ IV. Суспільство: сутність і специфіка пізнання 335
Тема 12. Філософський аналіз суспільства .335
Поняття соціального в філософії. Соціум як історичний процес 337
Суспільство як система і життєдіяльність людини .341
Діяльність як спосіб існування соціального .342
Тема 13. Суспільство і природа . 347
Найважливіші характеристики складових географічної оболонки 349
Антропосфера, соціосфера, біотехносфера . 351
Географічне середовище .357
Екологія та екологічні проблеми В Україні .3,60
Народонаселення — передумова та суб`єкт історичного процесу 366
Якісний стан населення 372
Сім`я. Функції сім`ї 374
Історичні типи відтворення населення Закон Мальтуса .377
Тема 14. Парадигми осягнення історії
Філософія історії: предмет і напрямки . 383
Єдність і багатоманітність історії 385
Суспільно-економічна формація
Цивілізація історія поняття .392
Історичний процес як множина цивілізацій 395
Монадологічне розуміння цивілізацій .399
Тема 15. Рушійні сили та суб`єкти суспільного розвитку 405
Поняття "рушійні сили розвитку суспільства" . 405
Суб`єкти суспільного розвитку .407
Соціально-етнічні спільності людей та тенденції їхнього розвитку 416
Діалектика розвитку процесів етносуспільного буття 421
Етносоціальна культура як чинник гармонізації національних і міжнаціональних відносин .428
Тема 16. Особистість у вимірах філософського аналізу 433
Людина, індивід, особистість 435
Потреби . 137
Інтереси 438
Соціальна норма .441
Життєва позиція особистості 143
Діяльність .445
Виховання особистості 452
Тема 17. Матеріальні основи розвитку суспільства
Розмаїтість поглядів на основи суспільного розвитку — 457
Поняття суспільного виробництва .461
Продуктивні сили .465
Виробничі відносини .467
Взаємозв`язок продуктивних сил та виробничих відносин . 467
Сутність науково-технічної революції .470
Соціальні наслідки НТР .
Гема 18. Політична система суспільства . 177
Сутність, структура та функції політичної системи .477
Держава - базовий інститут політичної системи 481
Національна держава і громадянське суспільство 485
Політична свідомість і політична культура як елементи політичної системи 493
Тема 19. Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура .501
Сутність духовного життя суспільства 501
Буденна і теоретична свідомість .504
Суспільна психологія й ідеологія 506
Форми сусіпільної свідомості 50S
Особливості духовної культури суспільства 515
Тема 20.Цінності 571
Історичний розвиток філософських уявлень про цінності 521
Цінності в структурі соціуму .523
Логічні елементи категорії цінності 525
Ієрархія цінностей людського буття .527
Цінності як ядро світоглядної проблематики .530
Тема 21. Філософський аналіз науки .539
Генезис науки .539
Закономірності розвитку науки 539
Наука як соціальна система 545
Структура науки 549
Наука як феномен культури >552
Тема 22. Майбутнє: проблеми прогнозування 556
Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього .556
Основні науково-теоретичні характеристики соціального прогнозування 563
Людство на шляху до нової цивілізації 569
Замість висновків 578

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать