Філософія. Хрестоматія: Навчальний посібник (ред. Дротянко Л.Г.)

Філософія. Хрестоматія: Навчальний посібник (ред. Дротянко Л.Г.)
Філософія. Хрестоматія: Навчальний посібник
 
За ред. Дротянко Л. Г., Матюхіної О. А., Онопрієнко В. І.
К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2009. — 244 с.
ISBN 978-966-598-489-4 
DJVU 3 Мб
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский

Хрестоматія містить тематично і хронологічно підібрані тексти видатних філософів від античності до сучасності. Тексти висвітлюють основні філософські напрями, течії, школи й точки зору видатних філософів минулого і сучасності щодо всіх проблем, які розглядаються у процесі вивчення курсу «Філософія». Хрестоматія також містить словник персоналій, список літератури.
Посібник покликаний надати студентам усіх спеціальностей допомогу при підготовці до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, при вивченні філософських першоджерел, то виносяться на самостійну роботу, до складання семестрового іспиту з філософії. Посібник підготовлено відповідно до вимог кредитно-модульної системи.
Хрестоматія буде корисною для студентів. магістрантів. аспіратів, викладачів вищих навчальних закладів України.

Хрестоматія з філософії підготовлена відповідно до навчальної та робочої навчальної програм, програми кандидатських іспитів з філософії. Особливість її в тому, що хрестоматія розроблена відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.
Вища освіта в умовах реорганізації навчання за кредитно-модульною системою передбачає збільшення обсягу самостійної роботи студентів. Мета — розвинути творчий підхід до навчального матеріалу, сформувати вміння не лише засвоювати інформацію, а й самостійно осмислювати її. Робота з оригінальними філософськими текстами є умовою поглибленого осмислення та освоєння студентами досягнень філософії, формування в них науково-філософського світогляду. Але кількість доступних для студентів видань праць видатних філософів українською мовою як у друкованому вигляді, так і в Інтернеті є обмеженою і не відповідає вимогам навчальних програм.
Хрестоматія, орієнтована на ознайомлення з творами видатних філософів минулого і сучасності, призначена для всіх, хто вивчає й викладає філософію. Вона включає фрагменти праць філософів різних епох. У 2-8 темах тексти підібрані так, щоб висвітлити характерні особливості окремих періодів історії філософії. В темах 1, 9-18 фрагменти праць підібрані так, щоб розкрити основні проблеми філософії, розмаїття підходів до їх осмислення та вирішення. Тексти розміщені в хронологічному порядку. У кінці хрестоматії наведено персоналії; список джерел.
Хрестоматія покликана допомогти студентам усіх спеціальностей та форм навчання під час підготовки до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, забезпечити доступ до філософських першоджерел, що виносяться для самостійного опрацювання, полегшити складання семестрового іспиту з філософії.
Ідея практичної спрямованості — провідна в хрестоматії. Автори прагнули, щоб у процесі роботи з хрестоматією у студентів формувались навички самостійної роботи з першоджерелами, сприйняття специфічності філософської мови, вміння узагальненого, філософського мислення.

ЗМІСТ

1. Філософія: коло проблем та роль у суспільстві 5
2. Антична філософія 13
3. філософія Середньовіччя 26
4. Філософія Відродження 37
5. Філософія Нового часу 47
6. Німецька класична філософія. Марксистська філософія 60
7. Західна філософія кінця XIX — XX ст 69
8. Історія української філософії 83
9. Діалектика як учення про розвиток 98
10. Філософське вчення про буття 112
11. Проблема людини у філософії 123
12. Свідомість: її походження та сутність 135
13. Пізнання та освоєння людиною світу 146
14. Предмет соціальної філософії 157
15. Суспільне виробництво як спосіб буття людини в культурі 179
16. Політичне життя суспільства як філософська проблема 181
17. Філософія історії 195
18. Стратегія майбутнього 206
Словник персоналій 218
Література 242

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать