Данильян О.Г., Тараненко В.М. - Основи філософії: Навчальний посібник

Данильян О.Г., Тараненко В.М. - Основи філософії: Навчальний посібник
Данильян О.Г., Тараненко В.М.
Основи філософії: Навчальний посібник

Харків: Право, 2003. - 352 с.
ISВN 966-7146-78-2
Формат: PDF  7  Мб
Качество: распознанный текст, пагинация
Язык: украинский


У навчальному посібнику розглядається предмет філософії, її основні функції, роль і значення в житті суспільства; дається розгорнута характеристика істбрії розвитку філософської думки, її різних напрямків і шкіл; стисло і доступно викладаються основні роз-діли філософії: онтологія, феноменологія, філософія розвитку; еліфтемологія, методоло-гія, соціальна філософія, антропологія, філософія історії Посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного 8 Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами.


Содержание


Передмова 3

Частина перша СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМКИ її РОЗВИТКУ

Розділ 1. Філософія, коло її проблем І роль у суспільстві 5
§ 1. Світогляд людини, його суть, структура та історичні типи 5
§ 2. Предмет філософії і коло її основних проблем 13

Розділ 2. Історія розвитку філософської думки: загальна характеристика 26
§ 1. Антична філософія 26
§ 2. Філософія середньовічної Європи 40
§ 3. Філософія західноєвропейського Ренесансу 48
§ 4. Філософія Нового часу 54
§ 5. Німецька класична філософія 62
§ 6. Російська філософія XIX — початку XX століття 72

Розділ 3. Сучасна світова філософія 79
§ 1. Загальна характеристика сучасної філософської парадигми 79
§ 2. Ірраціоналістично-гуманістичний напрямок у сучасній філософії 82
§ 3. Позитивістська тенденція в сучасній світовій філософії 90
§ 4. Сучасна релігійна філософія 95
§ 5. Марксистська філософія: класичний і сучасний етапи 102

Розділ 4. Українська філософія: традиції та особливості 109
§ 1. Філософська думка доби Київської Русі 109
§ 2. Філософія українського Відродження та Просвітництва 113
§ 3. Українська філософія ХIХ — початку XX століття 121
§ 4. Сучасна філософсько-світоглядна ситуація в Україні 126

Частина друга БУТТЯ, СВІДОМІСТЬ, ПІЗНАННЯ

Розділ 5. Буття, матерія як вихідні поняття філософії 132
§ 1. Філософський зміст категорії буття 132
§ 2. Формування і розвиток науково-філософського поняття матерії 136
§ 3. Спосіб та форми існування матерії 142

Розділ 6. Свідомість: онтологічний статус 149
§ 1. Проблема свідомості у філософії. Генезис свідомості її сутність 149
§ 2. Структура та функції свідомості 162

Розділ 7. Діалектика як вчення про розвиток та її альтернативи 171
§ 1. Історичні форми і особливості діалектики 171
§ 2. Діалектичні принципи загального взаємозв`язку та розвитку 175
§ 3. Загальні закони розвитку 180
§ 4. Катєгооії діалектики 188
§ 5. Альтернативи діалектики 197

Розділ 8. Пізнання як відображення І ДІЯЛЬНІСТЬ 207
§ 1. Пізнання як предмет філософського аналізу 207
§ 2. Діалектика пізнання. Проблема Істини 215

Розділ 9. Наукове пізнання, його форми та методи 225
§ 1. Специфіка, рівні 1 форми наукового пізнання 225
§ 2. Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика 232

Частина третя СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Розділ 10. Природа як основа людського буття 241
§ 1. Поняття природи. Суспільство як частина природи 241
§ 2. Взаємодія природи та суспільства 248

Розділ 11. Філософський аналіз суспільства 257
§ 1. Основні ПІДХОДИ ДО розуміння суспільства 257
5 2. Суспільство як саморозвинена система 263
§ 3. Розвиток суспільства І динаміка соціальних процесів 270

Розділ 12. Людина у вимірах філософського аналізу 277
§ 1. Проблема людини в Історії філософії 277
§ 2. Сутність людини і сенс П життя 285

Розділ 13. Особистість І суспільство 297
§ 1. Поняття «людина», «Індивід», «індивідуальність», «особистість» І їхній взаємозв`язок 297
§ 2. Історичні типи взаємин людини І суспільства 305
§ 3. Проблема свободи І відповідальності людини 308

Розділ 14. Духовне життя суспільства І культура 313
§ 1. Сутність духовного життя суспільства. Суспільна свідомість ЗІЗ
§ 2. Культура як специфічна соціальна реальність 323

Розділ 15. Сенс І спрямованість Історії 331
§ 1. Предмет, структура І функції філософії Історії 331
§ 2. Сучасні концепції філософії історії 335
§ 3. Проблеми змісту та спрямованості історичного процесу 340

Рекомендована література 349

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать