Філософія політики: Підручник (В.П. Андрущенко)

Філософія політики: Підручник (В.П. Андрущенко)
Авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко
Філософія політики: Підручник

 
К.: Знання України, 2003. — 400 с.
ISBN 966-7999-91-2
Формат: DjVu  3,2 Мб 
Качество: сканированные страницы
Язык: украинский
 

Наш підручник підготовлений з метою забезпечення первинної філософської просвіти у царині політики. Він знайомить читача з історичним розвитком філософських вчень про політику, вводить його у змістовний контекст таких опорних понять, як «буття політичного», «політична влада», «політична система», «суб`єкт політичної діяльності», «політична духовність», «політична гносеологія» тощо. Одночасно, він аналізує реальні політичні процеси, що здійснюються в Україні і світі. При цьому, автори аж ніяк не намагаються нав`язати читачеві свої політичні оцінки і переконання. Навпаки, вони формують методику і методологію дискурсу, завдяки якому кожен має можливість «наблизитись до себе», сформувати власне судження, оцінку, переконання. Матеріал, що подається підручником, і є цим своєрідним теоретичним і філософським підґрунтям.

ЗМІСТ
Передмова . 9

Розділ 1. Філософія політики як галузь знань 11
Глава 1. Об`єкт філософії політики та її місце у системі політологічного знання 13
1.1.1. Філософія політики — складова частина політології як інтегральної, комплексної галузі знань 13
1.1.2. Політика як об`єкт і як предмет дослідження 14
1.1.3. Відмінність політологічних дисциплін за предметами дослідження . 17
1.1.4. Специфічність предметних полів теорій політики 18
Глава 2. Предмет і завдання філософії політики 22
1.2.1. Відмінність філософії політики від спеціальнонаукових політологічних дисциплін за предметом 22
1.2.2. Філософська складова філософії політики . 25
1.2.3. Філософсько-світоглядні засади осмислення політичної реальності 26
1.2.4. Політична складова філософії політики . 29
1.2.5. Відмінність у тлумаченнях суспільної ролі політики ЗО
1.2.6. Відносна самостійність політики . 32
1.2.7. Об`єктивні засади політики 34
1.2.8. Основні понятійні виміри політики 36
Глава 3. Суспільно-історичні умови виникнення політики як соціокультурного феномена . 38
1.3.1. Виникнення терміна «політика» і виникнення політики як явища суспільного життя 38
1.3.2. Спільнотний і суспільний етапи історії: специфічні ознаки суспільства, що зумовлюють виникнення політики 39
1.3.3. Домінування опосередкованих відносин між людьми — визначальна умова виникнення політики . 41

Розділ 2. Становлення філософії політики 45
Глава 1. Основні віхи світової філософсько-політичної думки . 47
2.1.1. Міфологічні уявлення як зародкова форма вираження філософсько-політичних ідей 47
2.1.2. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму 49
2.1.3. Філософсько-політична думка Середньовіччя . 51
2.1.4. Гуманістичні філософсько-політичні вчення доби Реформації, Відродження та Просвітництва 53
2.1.5. Філософсько-політичні доктрини XVIII - XIX століть 58
2.1.6. Критичні теорії першої половини XIX століття 60
2.1.7. Критично-утопічний соціалізм і комунізм . 61
2.1.8. Особливості російської філософсько-політичної думки . 62
2.1.9. Марксистське філософсько-політичне вчення . 65
2.1.10. Формування засад філософії політичного лібералізму . 66
2.1.11. Соціал-демократія і марксистська теорія політики . 68
2.1.12. Ленінська концепція політики . 70
Глава 2. Філософсько-політичні пошуки українських мислителів . 71
2.2.1. Біля витоків . 71
2.2.2. Філософсько-політичні ідеї Григорія Сковороди . 72
2.2.3. Філософсько-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства . 73
2.2.4. Філософсько-політичні переконання у світогляді Тараса Шевченка 76
2.2.5. Філософсько-політична платформа українського народництва 77
2.2.6. Філософсько-політична концепція Михайла Драгоманова 79
2.2.7. Філософсько-політичні погляди Івана Франка . 81
2.2.8. Філософсько-політичні переконання Лесі Українки 86
2.2.9. Філософсько-політична доктрина Михайла Грушевського . 89
2.2.10.Філософсько-політична концепція Володимира Винниченка 91
2.2.11. Філософсько-політичні розвідки Дмитра Донцова . 93
2.2.12. Філософсько-політичні пошуки В`ячеслава Липинського . 95
2.2.13. Філософсько-політична система Миколи Міхновського 99

Розділ 3. Політична онтологія юз
Глава 1. Політичне буття . 105
3.1.1. Постановка проблеми 105
3.1.2. Сутність політики і світу політичного . 106
3.1.3. Світ політичного та його буття . 110
3.1.4. Політика як мистецтво можливого . 112
Глава 2. Сутність і структура політичної влади та механізм її здійснення 118
3.2.1. Влада ідеальна та влада реальна 118
3.2.2. Генеза і природа публічної влади . 119
3.2.3. Концепції політичної влади . 120
3.2.4. Поняття політичної влади та її структура 123
3.2.5. Джерела та реалізація політичної влади у суспільному житті . 128
3.2.6. Легітимність політичної влади . 132
Глава 3. Політична дія як предмет філософського осмислення . 137
3.3.1. Історична зміна філософських поглядів на політичну діяльність . 138
3.3.2. Сутнісні ознаки політичної діяльності 142
Глава 4. Політична діяльність у структурі політичного процесу . 153
3.4.1. Політична діяльність і політичний процес: загальна характеристика співвідношення 153
3.4.2. Політичне представництво 157
3.4.3. Публічне адміністрування: 160
3.4.4. Політична залученість 161

Розділ 4. Політична система суспільства 167
Глава 1. Поняття політичної системи суспільства: історія та сучасний стан розробки 169
4.1.1. Історія запровадження та визначення поняття 169
4.1.2. Структура політичної системи суспільства 171
4.1.3. Розмаїття політичних систем та їхні типи . 173
4.1.4. Механізм функціонування політичної системи суспільства 175
4.1.5. Політична організація суспільства як інституціональний вимір політичної системи . 177
4.1.6. Держава як центральна складова політичної організації суспільства 178
4.1.7. Типологія держав і механізм функціонування державної влади . 179
4.1.8. Політичні партії як складова частина політичної організації суспільства . 180
4.1.9. Групи інтересів як форма опосередкування взаємозв`язку держави та громадян 184
4.1.10. Громадсько-політичні рухи як складова частина політичної організації суспільства 187
Глава 2. Політична система і середовище 191
4.2.1. Політичний режим 191
4.2.2. Форми організації державної влади . 199
Глава 3. Політична система сучасної України: стан і тенденції розвитку . 204
4.3.1. Політична система за умов трансформації українського суспільства: загальні особливості 204
4.3.2. Політична система сучасної України: модель і реалії 206
4.3.3. Основні гілки державної влади: стратегійний курс на взаємоузгодження. 207
4.3.4. Партії в політичній системі сучасного українського суспільства: місце та роль 210
4.3.5. Орієнтовні напрями розвитку політичної системи сучасної України 211
Розділ 5. Політична антропологія 215
Глава 1. Людина і політика . 217
5.1.1. Людина як політична істота . 217
5.1.2. Суспільство — політика — людина . 224
5.1.3. Людський вимір політики . 228
5.1.4. Політика як спосіб життєдіяльності людини . 231
Глава 2. Політика і мораль . 245
5.2.1. Моральне спрямування як людиновимірний зміст політики . 245
5.2.2. Діалектика політики і моралі 246
5.2.3. Співвідношення політики та моралі: історичні стадії вирішення проблеми 247
5.2.4. Сучасне розуміння спільних рис і відмінностей політики та моралі . 257
5.2.5. Гуманістичний вимір політики . 261
5.2.6. Політична етика 263

Розділ 6. Політична свідомість . 271
Глава 1. Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства 273
6.1.1. Поняття політичної свідомості та його зміст . 273
6.1.2. Структура політичної свідомості . 278
6.1.3. Типи політичної свідомості 285
Глава 2. Ідеологія як теоретико-політична парадигма буття . 288
6.2.1. Поняття ідеології: ґенеза та основні тлумачення . 288
6.2.2. Ідеологія та суспільна психологія . 292
6.2.3. Активність ідеології . 293
6.2.4. Ідеологія та істина 295
6.2.5. Ідеологія та наука . 296
6.2.6. Природа, змістові відмітні риси та функції ідеології 297
6.2.7. Ідеологія та форми суспільної свідомості 300
Глава 3. Політична ідеологія: сутність, структура, розвиток . 302
6.3.1. Політична ідеологія як провідна ідеологічна форма суспільної свідомості 302
6.3.2. Найважливіші аспекти розгляду політичної ідеології . 303
6.3.3. Різновиди сучасних політичних ідеологій . 304
6.3.4. Особливості створення політичної ідеології . 306
6.3.5. Структура політичної ідеології . 308
6.3.6. Проблема деідеологізації та реідеологізації 322

Розділ 7. Теорія та методологія політичного пізнання 331
Глава 1. Філософія політики як теорія політичного пізнання . 333
7.1.1. Теоретико-пізнавальний ракурс філософського розгляду політики 333
7.1.2. Політична гносеологія та політична епістемологія . 335
7.1.3. Закономірності політичного буття людей як предмет теорії політичного пізнання . 336
7.1.4. Закон як уособлення історичної необхідності та людські пристрасті . 337
7.1.5. Свідоме та стихійне у політичних законах . 340
7.1.6. Марксистське та веберівське трактування суспільно-політичних законів: порівняльний аналіз 343
7.1.7. Механізм використання законів суспільно-політичної життєдіяльності: основні складові 347
7.1.8. Використання об`єктивних законів суспільно-політичного життя: можливості та межі 348
Глава 2. Філософія політики як методологія політичного пізнання 353
7.2.1. Філософія політики та методологія політичного пізнання: загальна характеристика співвідношення 353
7.2.2. Поняття методології 355
7.2.3. Методологія політики та теорія політичної дійсності . 356
7.2.4. Структура сучасної методології політики 358
7.2.5. Розширення сфери дії методології політики . 361
7.2.6. Особливості реалізації методологічної функції філософії політики 362

Післямова. Філософсько-політичні засади трансформації українського
суспільства 369
Бібліографія 379

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать