Присухін С.І. - Філософія: Навчальний посібник. У 2 частинах (2006)

Присухін С.І. - Філософія: Навчальний посібник. У 2 частинах (2006)
Присухін С.І.
Філософія: Навчальний посібник. У 2 частинах:
Ч. І. Історія світової та української філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях
Ч. II. Система філософії у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях
 

К.: КНЕУ, 2006. — 208 + 168 с.
ISBN 966-574—899-8, ISBN 966-574-843-2 (часть І), ISBN 966-774-858-0 (часть II)

Формат: DJVU 11 Мб
Качество: сканированные страницы
 Язык: украинский

У навчальному посібнику коротко й доступно характеризуються основні розділи філософського знання: онтологія, гносеологія, антропологія, соціальна філософія та ін. До кожної теми запропоновано логіко-структурні схеми, наведено таблиці основних понять і категорій та короткі пояснення без зайвих коментарів.
Посібник розрахований на організацію самостійної підготовки до практичних занять і успішного складання іспиту з філософії студентами всіх форм навчання.

Посібник розроблено відповідно до вимог навчальної програми курсу «Філософія» для економічних вищих навчальних закладів України. Для зручності використання та кращого засвоєння матеріал з історії розвитку філософії подається автором у вигляді логіко-структурних схем, виокремлення головних філософських категорій, понять і термінів, які віддзеркалюють основні етапи історії світової філософської культури.
Наприкінці кожного тематичного розділу розміщено короткі висновки, питання для самоконтролю, список літератури.
Цей навчальний посібник не є альтернативою іншим підручникам з історії філософії, він слугує для ефективної самопідготовки до семінарських занять і насамперед для успішного складання іспитів.
Посібник розраховано на студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться актуальними проблемами філософських знань та їх історією.

ЗМІСТ


ЧАСТИНА 1
Вступ 3
Тема 1. Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві. Історія філософії 6
Тема 2. Філософія Стародавнього Сходу: Індія, Китай. 19
Тема 3. Філософія Стародавніх Греції та Риму 46
Тема 4. Філософія Середньовіччя 66
Тема 5. Філософія Відродження та Реформації. 83
Тема 6. Філософія Нового часу та доби Просвітництва 99
Тема 7. Німецька класична філософія. Марксизм 125
Тема 8. Фрейдизм і неофрейдизм 143
Тема 9. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні 158
Тема 10. Сучасна світова філософія 185

ЧАСТИНА 2

Вступ 3

Розділ І. Вступ до філософії 5
Тема 1. Предмет, функції та система філософії 5

Розділ II. Онтологія 20
Тема 2. Проблема буття. Філософський зміст поняття «матерія» 20
Тема 3. Діалектика як загальна концепція розвитку та її альтернативи 33
Тема 4. Проблема свідомості у філософії 49

Розділ III. Гносеологія 63
Тема 5. Сутність і структура пізнавального процесу 63
Тема 6. Логіка та методологія наукового пізнання 76

Розділ IV. Антропологія 88
Тема 7. Проблема людини у філософії. Соціальні характеристики особистості 88

Розділ V. Соціальна філософія 100
Тема 8. Проблема суспільства у філософії. Діяльність як спосіб існування соціального 100
Тема 9. Суспільство і природа (діалектика взаємодії) 114
Тема 10. Духовне життя суспільства. Культура 123
Тема 11. Цінності (аксіологічний статус) 136
Тема 12. Філософія історії 144
 Тема 13. Майбутнє та глобальні проблеми сучасності 156

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать