Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.14. Німецька феноменологічна традиція (2009)

Δόξα / Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.14. Німецька феноменологічна традиція (2009)
Название: Δόξα / Докса.
Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 14.
Німецька феноменологічна традиція
у філософії, гуманітаристиці та культурі

Издательство: Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова
Год: 2009
Страниц: 424
pdf 3,33 Мб
Качество: отличное
Язык: русский, українська
 
 
Це видання – чотирнадцятий випуск збірника наукових праць з філософії та філології, присвячений різним проблемам німецької феноменологічної традиції у філософії та гуманітаристиці, а також її рецепції світовою та вітчизняною культурою. Для фахівців з філософії та філології, аспірантів і студентів гуманітаріїв і широкого кола читачів.
 
                                                             
                                                                      ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ І ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Инишев И. Феноменология как метод и как спонтанный эффект ... 9
Мухутдинов О. Феноменология и этика
(критический комментарий к основоположенням практического разума).20
Кирилюк О. Феноменологія світоглядних категорій граничних
підстав як остаточне обґрунтування (Letzbegründung) комунікативної етики ... 27
Даренский В. «Философия диалога» как неклассическая феноменология . 37
Петриковская Е. Феноменология и философская антропология ... 48
Садоха О. До проблеми соціальної релевантності ...58
Cоболевская Е. Искусство и феноменология: точки пересечений ..68
Барановская О. Феноменологическая рефлексия и теория произведения искусства ...77
Ополев В. Гуссерль и Хайдеггер – проблемы метода ...94
Кришевская Л. Герменевтический поворот в пространстве слова .. 105
Левченко В. Идеология: по прочтении К. Маркса и Э. Гуссерля .. 114
РОЗДІЛ 2. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГУСЕРЛЯ: СПРОБА СВІЖОГО ПОГЛЯДУ
Савин А. Трансцендентально-исторический характер
понятия жизненного мира в феноменологии Гуссерля .. 125
Семенова А. Фундаментальная роль философского этоса в феноменологии Э. Гуссерля . 137
РОЗДІЛ 3. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАРТИНА ГАЙДЕҐЕРА
Артёменко Н. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера как проект трансцендентальной философии.. 147
Богачов А. Щодо трансценденталізму раннього Гайдеґера ... 157
Коначева С. От феноменологии религии к фундаментальной онтологии . 165
Окороков В. История мысли как мышление об истории бытия в феноменологии М. Хайдеггера .. 176
Паткуль А. Система свободы Ф. В. Й. Шеллинга в интерпретации М. Хайдеггера . 184
Дахній А. Екзистенційноонтологічна інтерпретація проблеми смерті у філософії Мартина Гайдеґера . 194
Худенко А. Место «другого» в целости заботы . 204
РОЗДІЛ 4. РОЗМАЇТТЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ХХ СТОЛІТТІ
Шевцов С. Феномен теории априорного права Адольфа Райнаха ... 214
Литвин Т. К интерпретации О. Финком феноменологии времени Э. Гуссерля . 222
Шиян А. Трактовка Ойгеном Финком трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля .. 231
Бородецкая А. Смысл человеческого существования в феноменологической концепции Финка . 242
Ярош Л. К феноменологии другого – иного – чужого .. 250
Мартикян Г. Эммануэль Левинас о феноменологии: опыт этического переосмысления . 259
Kовалева Н. Интеркультурные измерения отношений «свой–чужой» в философии Б.Вальденфельса..269
Довгополова О. Проблема понимания чужого в разработках Б. Вальденфельса . 279
Іваник С. Ідея інтенційності актів свідомості у філософії Степана Олексюка ... 288
РОЗДІЛ 5. ПЕРЕКЛАДИ
Кебуладзе В. Місце і роль твору Едмунда Гусерля «Досвід і судження»
у розвитку феноменологічної філософії. Передмова перекладача ... 299
Гусерль Е. Досвід і судження. І частина. Допредикативний (рецептивний) досвід.
І розділ. Загальні структури рецептивності (переклад з нім. В. Кебуладзе) .. 312
Инишев И. Онтология, фактичность, герменевтика:
между онтологическим познанием и экзистенциальной практикой (предисловие к публикации)... 335
Хайдеггер М. Онтология (герменевтика фактичности).
Часть вторая. Феноменологический путь герменевтики фактичности (перевод с нем. Ильи Инишева).. 342
Иванова-Георгиевская Н. Эдит Штайн о томистских импликациях феноменологии Эдмунда Гуссерля. Предисловие к публикации статьи Э. Штайн
«Что такое философия? Разговор Эдмунда Гуссерля и Фомы Аквинского» .. 360
Штайн Э. Что такое философия?
Разговор Эдмунда Гуссерля и Фомы Аквинского (перевод с нем. О. Корольковой) ... 372
Юсуке Икеда. «Трансцендентальное учение о методе» в
«VI картезианской медитации» Ойгена Финка как «меоническая»
критика трансцендентальной феноменологии Гуссерля (перевод с нем. А. Шиян) . 395
Барбарич Д. Воспитание и образование в тени нигилизма.
Ойген Финк (перевод с хорватского П. Прилуцкого) ... 404
 

Вы уверены, что ссылка нерабочая?

Рекомендуем прочитать